Instruccions per al tall làser

 

Enviament del document

 • Envia a laboratori.maquetes.etsab@upc.edu un arxiu format DXF (ordre Autocad: dxfout) anomenat de la següent manera: cognom_nom.dxf. S'ha d'incloure al correu el material, gruix i dimensions del material a utilitzar. No s’accepten documents en memòries USB.

 • A continuació s'enviarà el pressupost i s'esperarà la confirmació d'aquest per iniciar el treball.

 • Al LABMAQ disposem dels següents materials. En el cas de voler utilitzar material propi, aquest haurà de disposar d'una superfície extra per poder fer-hi proves de potències de tall.

 • A l'acabar el treball s'enviarà un correu informant que ja es pot recollir.

 

Dibuix

 • El perímetre màxim del material a utilitzar podrà ser de 1150mm x 900mm

 • S'ha de respectar un marge de 5 mm al voltant del límit del material.

 • Les peces han de tenir la dimensió real en mm que també han de ser les unitats de treball de l'arxiu.

 • Per optimitzar el temps de tall, és recomanable que els perímetres de les peces siguin polilínies tancades.

 • Els blocs i trames s'han d'explotar per convertir-los a línies, amb les ordres en Autocad: _explode per blocs o trames. En Rhino: descompondre per blocs o trames.

 • Els textos amb font predeterminada de Windows, es poden gravar o retallar. Els textos amb qualsevol altra font han de ser explotats prèviament amb la comanda _txtexp, netejats i els seus perímetres units de nou. 

 • Les línies superposades poden suposar un problema. Es pot optimitzar el fitxer fent servir l'ordre overkill.

 • Cal tenir en compte que les línies discontínues es consideren com contínues.

 • Els punts es consideren com cercles de 0,1mm de diàmetre i cal situar-los a la capa PUNTS.

 • Les separació mínima entre línies de tall ha de ser 1,5mm. Idealment a partir de 2mm. Les peces a distàncies menors es poden trencar fàcilment o retorçar per l'escalfor.

 

Connectors

 • Totes les peces menors de 80mm en qualsevol dels seus costats que es vulguin tallar i conservar, han d'anar en una capa que es digui connectors. Serà col·locats automàticament per tal d'evitar la caiguda de peces petites un cop tallades i el seu possible deteriorament degut al làser.

 

Capes i colors

 • El dibuix s’ha d’organitzar en les següents capes:

   

Nom capa

Color

Contingut

LÍMIT MATERIAL

1 vermell

Perímetre del material i marge de seguretat

GRAVAT *

2 groc

Línies que es gravaran sobre el material però no es tallaran

TALL INTERIOR

3 verd

Perímetres interiors a tallar (finestres, altres forats,...)

TALL EXTERIOR

4 cyan

Perímetres exteriors a tallar

CONNECTORS

5 blau

Peces menors a 80mm en qualsevol dels seus costats

PUNTS

6 magenta

Punts de 0,01 de diàmetre

 

* La fusta de balsa només es pot gravar si el material és de gruix >= 3mm

 

Arxiu plantilla en CAD per al tall làser

 Rev. 2021